Klauzula Informacyjna

Kto jest administrator danych?

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aqua Service Spółka Cywilna, ul. Słowackiego 50, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952568786, REGON: 521666572UA 

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem 

e-mail: biuro@uzdatnianie.net
lub listownie na adres:
Aqua Service s.c.
ul. Słowackiego 50,
37-700 Przemyśl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane będą przetwarzane:

  1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu m.in. :
  • przygotowania oferty,
  • odpowiedzi na pytania;
  • przechowywania dokumentów księgowych będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu m.in.:
  • - prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu m.in.:
  • - dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  1. w celach związanych z wykonaniem umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy,
  2. w celach wynikających z przepisów prawa – do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego (np. 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zrealizowana została umowa),
  3. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Dbamy o to, by Państwa dane osobowe nie były przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest on niezbędny dla realizacji założonych celów.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także do spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa i realizacji uzasadnionych interesów wynikających z działalności prowadzonej przez administratora Państwa dane możemy także udostępnić organom publicznym działającym na podstawie prawa, natomiast nie przekazujemy ich osobom trzecim poza obszar OEG . Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ponadto możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych także podmiotom, które na nasze zlecenie wykonują usługi, czyli: dostawcy systemów informatycznych, przewoźnicy i firmy kurierskie, podwykonawcy, dostawca usług hostingowych itp. (zawarto umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

nformujemy, że mają Państwo prawo do: wglądu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych. Na Państwa wniosek administrator dostarczy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócą administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody. Wycofane zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora Państwa danych, ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw proszę o kontakt z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych klientów zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne i inne powiązane z realizacją usług hostingu.